Proudový chránič - co to je?

   Odborní čtenáři jistě prominou tento poněkud zjednodušený popis, ale pro přiblížení laické veřejnosti tohoto zařízení bude dostačující. Účelem tohoto článku je vysvětlit, co to je proudový chránič, kde se musí použít a zhruba jak funguje. Pokud bude mít někdo zájem o obšírnější vysvětlení, může studovat v odborné literatuře, nebo napsat konkrétní dotaz sem.

    Pokud oprášíme svoje znalosti ze základní školy z hodin fyziky, možná si vzpomeneme na část výuky, kdy nám byl vysvětlován princip elektrického obvodu, a to konkrétně na tu část, ve které se říkalo, že proto, aby protékal proud, musí být obvod uzavřený. Pilnější žáci si jistě vzpomenou na oblíbené Kirhoffovy zákony, které kromě jiného říkají, že součet proudu v uzavřeném obvodu se rovná nule. A teď se dostáváme k jádru problému. Právě tato část zákona je využita pro činnost zařízení, které se nazývá proudový chránič.

   Popis ideálního stavu:

   Ze zdroje napětí U teče proud I1 do bodu 1, prochází do bodu 2, dále do spotřebiče R, do bodu 4, do bodu 3 a konečně v podobě I2 zpět do zdroje napětí U. V tomto případě, jak je na obrázku patrno, teče proud I2 v opačném směru, než proud I1. Z toho plyne, že I1-I2=0

   Pro nás je důležitý fakt, že proudový chránič pozná, jaký je rozdíl proudů I1 a I2. Pokud je jejich absolutní hodnota stejná, je proudový chránič v klidu. Pokud se ovšem absolutní hodnota I1 nerovná absolutní hodnotě I2, proudový chránič vyhodnocuje tento rozdíl a pokud přesáhne jmenovitou hodnotu chrániče, tak zareaguje a rozpojí okruh. Tato hodnota je nejčastěji rovna 30mA. (Používají se samozřejmě proudové chrániče i s jinými jmenovitými hodnotami, nejčastěji používané jsou však právě 30mA).

   Teď se automaticky nabízí otázka, kdy nastane situace, že dojde k rozdílu absolutních hodnot I1 a I2. Uveďme si příklad. Automatická pračka, její elektromotor. V bezporuchovém stavu teče proud do vinutí motoru a vychází o stejné intenzitě. Co se však stane, když z jakékoliv příčiny nateče do motoru voda? Plechový kryt pračky je spojen s ochranným vodičem. Protože voda je schopna vést elektrický proud, začne procházet proud z vinutí elektromotoru nejen zpět ke zdroji, ale protéká i přes kryt pračky do ochranného vodiče. V tomto okamžiku je narušena rovnováha I1 a I2 a pokud rozdíl proudů dosáhne větší úrovně, než je jmenovitá hodnota proudového chrániče, tak chránič okamžitě (řádové za milisekundy) vybaví (rozepne). Tím se spolehlivě zabrání úrazu elektrickým proudem, nebo takzvanému "probíjení".

   Kde se musí proudový chránič použít?

zásuvkové okruhy v koupelnách, umývárnách , sprchách, bazénech... viz ČSN 33 2000-7-70x

zásuvkové okruhy 230V umístěné vně objektu a zásuvkové okruhy, u kterých je předpoklad, že budou sloužit pro napájení zařízení, používané vně objektu

zásuvkové okruhy 3x400V do jmenovité hodnoty 20A

zdravotnická zařízení

další specifické případy, upravené příslušnými ČSN a EN

ZPĚT